Επικοινωνήστε άμεσα

  Image Alt
  Πληροφορίες

  Συντήρηση Ανελκυστήρα

  Μηχανοστάσιο | Φρεάτιο | Πόρτες | κ.α.

  Συντήρηση ανελκυστήρα

  Συντήρηση Ανελκυστήρα είναι η υπηρεσία με την οποία διασφαλίζεται η ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία της εγκατάστασης και των εξαρτημάτων της μετά την ολοκλήρωσή της και καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της.

  Για όλους τους εγκατεστημένους ανελκυστήρες η συντήρηση είναι υποχρεωτική.

  Η συντήρηση περιλαμβάνει τον κατά τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχο των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφαλείας, καθώς και των υπολοίπων εξαρτημάτων του ανελκυστήρα, για εξακρίβωση και εκτίμηση ανασφαλούς λειτουργίας, στην οποία μπορεί να οδηγηθεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα εξαιτίας μιας φθοράς, βλάβης ή και απορρύθμισης των μηχανικών ή/και ηλεκτρικών διατάξεων ασφαλείας και των λοιπών εξαρτημάτων αυτού. Περιλαμβάνει ακόμα και τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας με εξάλειψη των βλαβών και των απορρυθμίσεων, καθώς επίσης και τον καθαρισμό και τη λίπανση, όπου χρειάζεται, όλων των εξαρτημάτων σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις των κατασκευαστών των εξαρτημάτων και των διατάξεων ασφαλείας. 

  Η συντήρηση περιλαμβάνει:

  Ως Συντήρηση δεν θεωρούνται οι παρακάτω ενέργειες:

  Τεχνικό Γραφείο ή Τεχνική Εταιρεία ανελκυστήρων είναι επιχείρηση η οποία ασκεί το επιτήδευμα του Συντηρητή ανελκυστήρων μέσω αδειοδοτημένου Κινητού Συνεργείου Συντήρησης.

  Το Κινητό Συνεργείο Συντήρησης αδειοδοτείται από την πολιτεία σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 7 της ΚΥΑ οικ. Φ.Α/9.2//ΟΙΚ.28425 (ΦΕΚ 2604/Β’ /22.12.2008) και αναλαμβάνει την ευθύνη της παρακολούθησης των ανελκυστήρων και την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης. Η άδεια εκδίδεται στο όνομα του φυσικού ή νομικού προσώπου ανάλογα με το είδος της εταιρίας και πρέπει να ανανεώνεται η ισχύς της κάθε πενταετία.

  Υποχρέωση του διαχειριστή να γνωρίζει την νομιμότητα του Συνεργείου Συντήρησης.

  Σύντομα κοντά σας!!!