1. ΝΕΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

Πιστοποίηση & καταχώριση ανελκυστήρα
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
 1. Αίτηση καταχώρισης που υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή - νόμιμο εκπρόσωπο της πολυκατοικίας .
 2. Τεχνικός φάκελος που θα περιέχει τα παρακάτω δικαιολογητικά κατά περίπτωση

 1. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας.
 2. Μηχανολογικό σχέδιο, στο οποίο θα απεικονίζονται η τομή και η κάτοψη του φρεατίου, η κάτοψη μηχανοστασίου ο τρόπος ανάρτησης και η κάτοψη του τροχαλιοστασίου, εάν υπάρχει. Εάν πρόκειται για υδραυλικό ανελκυστήρα, θα πρέπει να απεικονίζεται και ο τρόπος σύνδεσης με την αντλία.
 3. Ηλεκτρολογικό σχηματικό σχεδιάγραμμα κατά CΕΝΕLΕC (καλωδιακή συνδεσμολογία κυκλωμάτων ισχύος και ασφάλειας κινητήρα, οργάνων του πίνακα με τα όργανα του θαλάμου, του φρεατίου και του μηχανοστασίου).
 4. Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 στις οποίες δηλώνεται:
  α) Η ανάθεση της εγκατάστασης του ανελκυστήρα σε εγκαταστάτη από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους.
  β) Η ανάληψη της εγκατάστασης του ανελκυστήρα από τον εγκαταστάτη.
  γ) Η ανάθεση της συντήρησης του ανελκυστήρα σε αδειούχο συντηρητή από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του ιδιοκτήτη (εις διπλούν).
  δ) Η ανάληψη της συντήρησης του ανελκυστήρα από τον συντηρητή, θεωρημένη για το γνήσιο του περιεχομένου από αρμόδιο φορέα ή οργανισμό (εις διπλούν).
 5. Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα (βιβλιάριο συντήρησης) για θεώρηση.
 6. Ανάλογα με τη διαδικασία πιστοποίησης του ανελκυστήρα θα προσκομίζονται αντίστοιχα τα ακόλουθα έγγραφα, βάσει των παραρτημάτων της υπ’ αριθμ. Φ A/9.2/οικ.28425 (ΦΕΚ 2604/Β’/22.12.2008) κοινής υπουργικής απόφασης.
 • Σημαντική αλλαγή: Οι ανελκυστήρες που η εγκατάσταση τους θα γίνετε  μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2017 θα υπόκεινται από την Νέο πρότυπο ΕΝ 81:20 & 81:50.
BUY NOW