Μηχανοστάσιο

Στο μηχανοστάσιο είναι απαραίτητες οι πιο κάτω προϋποθέσεις :

  1. Να απομακρύνονται τα ξένα αντικείμενα από το μηχανοστάσιο και να τοποθετούνται  σημάνσεις ασφαλείας .
  2. Ρευματοδότης Νέου Τύπου και φωτιστικό 150w .
  3. Βαλβίδα υψηλής πιέσεως στο μπλοκ βαλβίδων (για τους υδραυλικούς ανελκυστήρες) .
  4. Διάταξη χειραντλίας στο μπλοκ βαλβίδων (για τους υδραυλικούς ανελκυστήρες)   .
  5. Στην τροχαλία τριβής (για τους μηχανικούς ανελκυστήρες) κάλυμμα και προστασία εξόδου για τα συρματόσχοινα .
  6. Η μηχανή & η τροχαλία της πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση (για τους μηχανικούς ανελκυστήρες) 
  7. Περιοριστής  ταχύτητας Νέου Τύπου (για τους μηχανικούς ανελκυστήρες) με ένδειξη CE .
  8. Αντικατάσταση Πίνακα του ανελκυστήρα στις εξής περιπτώσεις : 
  • Όταν μηχανή έλξης είναι μονής ταχύτητας και δεν επιτυγχάνετε η ισοστάθμιση του ορόφου +-5cm (για τους μηχανικούς ανελκυστήρες) , ενδείκνυται Πίνακας inverter .
  • Όταν ο πίνακας δεν πληροί τους κανονισμούς ασφαλείας , δεν έχει δηλαδή ένδειξη CE  (και για τις δυο περιπτώσεις ανελκυστήρα) .
BUY NOW