ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ

Στο μηχανοστάσιο είναι απαραίτητες οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

  1. Να απομακρύνονται τα ξένα αντικείμενα από το μηχανοστάσιο και να τοποθετούνται  σημάνσεις ασφαλείας.
  2. Ρευματοδότης Νέου Τύπου και φωτιστικό 150w.
  3. Βαλβίδα υψηλής πιέσεως στο μπλοκ βαλβίδων (για τους υδραυλικούς ανελκυστήρες).
  4. Διάταξη χειραντλίας στο μπλοκ βαλβίδων (για τους υδραυλικούς ανελκυστήρες).
  5. Στην τροχαλία τριβής (για τους μηχανικούς ανελκυστήρες) κάλυμμα και προστασία εξόδου για τα συρματόσχοινα.
  6. Η μηχανή και η τροχαλία της πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση(για τους μηχανικούς ανελκυστήρες) .
  7. Περιοριστής  ταχύτητας Νέου Τύπου (για τους μηχανικούς ανελκυστήρες) με ένδειξη CE.
  8. Αντικατάσταση Πίνακα του ανελκυστήρα στις εξής περιπτώσεις: 
  • Όταν η μηχανή έλξης είναι μονής ταχύτητας και δεν επιτυγχάνετε η ισοστάθμιση του ορόφου +/-5cm (για τους μηχανικούς ανελκυστήρες) ,ενδείκνυται Πίνακας inverter.
  • Όταν ο πίνακας δεν πληροί τους κανονισμούς ασφαλείας, δεν έχει δηλαδή ένδειξη CE  (και για τις δυο περιπτώσεις ανελκυστήρα).

BUY NOW