Συντήρηση ανελκυστήρα

Συντήρηση ανελκυστήρα είναι η υπηρεσία με την οποία διασφαλίζεται η ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία της εγκατάστασης και των εξαρτημάτων της μετά την ολοκλήρωση της και καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της .

Η συντήρηση περιλαμβάνει :

  • Λιπάνσεις και καθαρισμούς της εγκατάστασης
  • Ελέγχους
  • Τις ρυθμίσεις
  • Τις επισκευές ή αντικαταστάσεις που οφείλονται σε φθορά και δεν επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης (συνήθως δεν περιλαμβάνονται στην τιμή της συντήρησης).

Ως Συντήρηση δεν θεωρούνται οι παρακάτω ενέργειες :

  • Αντικατάσταση βασικών εξαρτημάτων όπως μηχανισμού κίνησης θαλάμου , πίνακα χειρισμού κ.λ.π. ακόμα και αν αυτά δεν επηρεάζουν τα βασικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης .
  • Αντικατάσταση του συνόλου της εγκατάστασης .
  • Εκσυγχρονισμό  της εγκατάστασης που περιλαμβάνει την αλλαγή χαρακτηριστικών (π.χ. ταχύτητα , φορτίο κ.λ.π.).
  • Οι διαδικασίες  απεγκλωβισμού εγκλωβισμένων προσώπων .

Τεχνικό Γραφείο ή Τεχνική Εταιρία ανελκυστήρων είναι επιχείρηση η οποία ασκεί το επιτήδευμα του Συντηρητή ανελκυστήρων μέσω αδειοδοτημένου Κινητού Συνεργείου Συντήρησης .

Το Κινητό Συνεργείο Συντήρησης αδειοδοτείτε  από την πολιτεία σύμφωνα με τις προϋποθέσεις  που ορίζονται στο άρθρο 7 της ΚΥΑ οικ. Φ.Α/9.2//ΟΙΚ.28425 (ΦΕΚ 2604/Β’ /22.12.2008) και αναλαμβάνει την ευθηνή της παρακολούθησης των ανελκυστήρων και την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης . Η άδεια εκδίδεται στο όνομα του φυσικού ή νομικού προσώπου ανάλογα με το είδος της εταιρίας και πρέπει να ανανεώνεται η ισχύς της κάθε πενταετία .

Υποχρέωση του διαχειριστή να γνωρίζει την νομιμότητα του Συνεργείου Συντήρησης ._   

BUY NOW