Νέα πρότυπα ΕΝ 81-20,81-50

Πιστοποίηση & καταχώριση ανελκυστήρα
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
 1. Αίτηση καταχώρισης που υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή - νόμιμο εκπρόσωπο της πολυκατοικίας .
 2. Τεχνικός φάκελος που θα περιέχει τα παρακάτω δικαιολογητικά κατά περίπτωση

Αλλαγές στην εγκατάσταση των ανελκυστήρων .

Από την 1 η Σεπτεμβρίου 2017 τίθενται σε ισχύ τα δύο νέα πρότυπα που αφορούν στους κανόνες ασφαλείας για την κατασκευή και την εγκατάσταση ανελκυστήρων και αντικαθιστούν τα ΕΝ 81-1/2:1998+Α3:2009

EN 81-20:2014 Αναθεωρημένες απαιτήσεις ασφαλείας για την κατασκευή και την εγκατάσταση ηλεκτρικών και υδραυλικών ανελκυστήρων.

EN 81-50:2014 Απαιτήσεις για δοκιμές και εξετάσεις τύπου ορισμένων εξαρτημάτων ανελκυστήρων.

Σημαντικές αλλαγές :

 • Αυξημένες απαιτήσεις για την επιτήρηση του κλεισίματος της θύρας θαλάμου
 • Αυξημένες απαιτήσεις μηχανικής αντοχής για τα τοιχώματα του φρεατίου
 • Αυξημένες απαιτήσεις για τον χειρισμό απεγκλωβισμού
 • Αυξημένες απαιτήσεις για τους χώρους προστασίας στην άνω και κάτω απόληξη .
 • Αυξημένες απαιτήσεις για το κιγκλίδωμα στη στέγη του θαλάμου
 • Αυξημένες απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη του κινδύνου παγίδευσης στην άνω και κάτω απόληξη
 • Απαίτηση για εγκατάσταση διάταξης επιθεώρησης στην κάτω απόληξη
 • Ειδικές απαιτήσεις για τη γεφύρωση των επαφών των θυρών φρέατος και θαλάμου κατά τη συντήρηση και τον απεγκλωβισμό
 • Αυξημένες απαιτήσεις για το φωτισμό θαλάμου και φρεατίου
 • Απαίτηση για συσκευή αρπάγης στο αντίβαρο στην περίπτωση προσβάσιμων χώρων κάτω από το φρεάτιο
 • Αυξημένες απαιτήσεις για χρήση πολυστρωματικών υαλοπινάκων
 • Απαιτήσεις για πυραντοχή των υλικών κατασκευής του θαλάμου & θυρών .
BUY NOW