Νέα πρότυπα ΕΝ 81-20, 81-50

Πιστοποίηση & καταχώριση ανελκυστήρα
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
 1. Αίτηση καταχώρισης που υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή - νόμιμο εκπρόσωπο της πολυκατοικίας .
 2. Τεχνικός φάκελος που θα περιέχει τα παρακάτω δικαιολογητικά κατά περίπτωση

Αλλαγές στην εγκατάσταση των ανελκυστήρων.

Από την 1 η Σεπτεμβρίου 2017 τίθενται σε ισχύ τα δύο νέα πρότυπα που αφορούν στους κανόνες ασφαλείας για την κατασκευή και την εγκατάσταση ανελκυστήρων και αντικαθιστούν τα ΕΝ 81-1/2:1998+Α3:2009

EN 81-20:2014 Αναθεωρημένες απαιτήσεις ασφαλείας για την κατασκευή και την εγκατάσταση ηλεκτρικών και υδραυλικών ανελκυστήρων.

EN 81-50:2014 Απαιτήσεις για δοκιμές και εξετάσεις τύπου ορισμένων εξαρτημάτων ανελκυστήρων.

Σημαντικές αλλαγές:

 • Αυξημένες απαιτήσεις για την επιτήρηση του κλεισίματος της θύρας θαλάμου.
 • Αυξημένες απαιτήσεις μηχανικής αντοχής για τα τοιχώματα του φρεατίου.
 • Αυξημένες απαιτήσεις για τον χειρισμό απεγκλωβισμού.
 • Αυξημένες απαιτήσεις για τους χώρους προστασίας στην άνω και κάτω απόληξη.
 • Αυξημένες απαιτήσεις για το κιγκλίδωμα στη στέγη του θαλάμου.
 • Αυξημένες απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη του κινδύνου παγίδευσης στην άνω και κάτω απόληξη.
 • Απαίτηση για εγκατάσταση διάταξης επιθεώρησης στην κάτω απόληξη.
 • Ειδικές απαιτήσεις για τη γεφύρωση των επαφών των θυρών φρέατος και θαλάμου κατά τη συντήρηση και τον απεγκλωβισμό.
 • Αυξημένες απαιτήσεις για το φωτισμό θαλάμου και φρεατίου.
 • Απαίτηση για συσκευή αρπάγης στο αντίβαρο στην περίπτωση προσβάσιμων χώρων κάτω από το φρεάτιο.
 • Αυξημένες απαιτήσεις για χρήση πολυστρωματικών υαλοπινάκων.
 • Απαιτήσεις για πυρ αντοχή των υλικών κατασκευής του θαλάμου και θυρών.
BUY NOW