2. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πιστοποίηση & καταχώριση ανελκυστήρα
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
  1. Αίτηση καταχώρισης που υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή - νόμιμο εκπρόσωπο της πολυκατοικίας .
  2. Τεχνικός φάκελος που θα περιέχει τα παρακάτω δικαιολογητικά κατά περίπτωση

  1. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του ανελκυστήρα που, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν το έχει, μπορεί να το λαμβάνει με αίτησή του από τον όμορο Δήμο.
  2. Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 στις οποίες δηλώνεται:

    α) Η ανάθεση της συντήρησης του ανελκυστήρα σε αδειούχο συντηρητή από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους (εις διπλούν)

    β) Η ανάληψη της συντήρησης του ανελκυστήρα από τον συντηρητή (εις διπλούν)

  3. Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα για θεώρηση.
  4. Πιστοποιητικό αρχικού ή περιοδικού ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.
BUY NOW