ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Πιστοποίηση & καταχώριση ανελκυστήρα
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
 1. Αίτηση καταχώρισης που υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή - νόμιμο εκπρόσωπο της πολυκατοικίας .
 2. Τεχνικός φάκελος που θα περιέχει τα παρακάτω δικαιολογητικά κατά περίπτωση

 1. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας.
 2. Αντίγραφο της προέγκρισης εγκατάστασης του ανελκυστήρα.
 3. Μηχανολογικό σχέδιο, στο οποίο θα απεικονίζονται η τομή και η κάτοψη του φρεατίου, η κάτοψη μηχανοστασίου ο τρόπος ανάρτησης και η κάτοψη του τροχαλιοστασίου, εάν υπάρχει. Εάν πρόκειται για υδραυλικό ανελκυστήρα, θα πρέπει να απεικονίζεται και ο τρόπος σύνδεσης με την αντλία.
 4. Ηλεκτρολογικό σχηματικό σχεδιάγραμμα κατά CΕΝΕLΕC (καλωδιακή συνδεσμολογία κυκλωμάτων
  ισχύος και ασφάλειας κινητήρα, οργάνων του πίνακα με αυτά του θαλάμου, του φρεατίου και του μηχανοστασίου).
 5. Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/86 στις οποίες δηλώνεται: α) Η ανάθεση της συντήρησης του ανελκυστήρα σε αδειούχο συντηρητή από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους (εις διπλούν). β) Η ανάληψη της συντήρησης του ανελκυστήρα από τον συντηρητή (εις διπλούν).
 6. Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα για θεώρηση
 7. Πιστοποιητικό (περιοδικού) ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.
BUY NOW