ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

Πιστοποίηση & καταχώριση ανελκυστήρα
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
  1. Αίτηση καταχώρισης που υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή - νόμιμο εκπρόσωπο της πολυκατοικίας .
  2. Τεχνικός φάκελος που θα περιέχει τα παρακάτω δικαιολογητικά κατά περίπτωση

Ανελκυστήρες που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας ΚΥΑ και δεν υπάγονται στις κατηγορίες Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ του άρθρου αυτού, για τους οποίους δεν υπάρχουν στοιχεία νόμιμης λειτουργίας, καταγράφονται και καταχωρούνται μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους στον όμορο Δήμο.

Για την καταγραφή και καταχώρηση των ανελκυστήρων αυτών κατατίθενται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας.
  2. Μηχανολογικό σχέδιο, στο οποίο θα απεικονίζονται η τομή και η κάτοψη του φρεατίου, η κάτοψη μηχανοστασίου ο τρόπος ανάρτησης και η κάτοψη του τροχαλιοστασίου, εάν υπάρχει. Εάν πρόκειται για υδραυλικό ανελκυστήρα, θα πρέπει να απεικονίζεται και ο τρόπος σύνδεσης με την αντλία.
  3. Ηλεκτρολογικό σχηματικό σχεδιάγραμμα κατά CΕΝΕLΕC (καλωδιακή συνδεσμολογία κυκλωμάτων ισχύος και ασφάλειας κινητήρα, οργάνων του πίνακα με τα όργανα του θαλάμου, του φρεατίου και του μηχανοστασίου).
  4. Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 στις οποίες δηλώνεται:  α) Η ανάθεση της συντήρησης του ανελκυστήρα σε αδειούχο συντηρητή από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του ιδιοκτήτη (εις διπλούν). β) Η ανάληψη της συντήρησης του ανελκυστήρα από τον συντηρητή, θεωρημένη για το γνήσιο του περιεχομένου από αρμόδιο φορέα ή οργανισμό (εις διπλούν)
  5. Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα (βιβλιάριο συντήρησης) για θεώρηση.
  6. Πιστοποιητικό (περιοδικού) ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.
BUY NOW