ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΤΟΜΑ

  • Κατασκευή φρεατίου εσωτερικών διαστάσεων 1,15m Χ 1,20m Χ 13m αποτελούμενο από κοιλοδοκούς, ζωνάρια και παρακείμενα σε πλάκες με υποδοχές τύπου που εκφράζονται στο βυθό και όπου υπάρχει σκυρόδεμα ανά ύψος. Οι τελικές διατομές των υλικών θα προκύψουν από τη στατική μελέτη.
  • Κάλυψη με PANEL 25 χιλιοστά, όπου όλα τα πλέγματα θα καλύπτονται από αλουμινένιες γωνίες με σιλικόνη για να εξασφαλιστεί η στεγανοποίηση του φρεατίου.
  • Χρήση γερανού.
  • Τοποθέτηση εμβόλου και οδηγών εντός του χώρου.
  • Στατική μελέτη.
  • Σκαλωσιά, αν χρειαστεί
  • Οικοδομικές εργασίες.
  • Υδραυλικές εργασίες. 
BUY NOW