Μεταλλικό Φρεάτιο για 4 άτομα 4ων στάσεων

  • Κατασκευή φρεατίου εσωτερικής διαστάσεων  1,15m * 1,20m * 13m  αποτελούμενη από κοιλότητες, ζωνάρια και παρακείμενα σε πλάκες με υποδοχές τύπου που εκφράζονται στο βυθό και όπου υπάρχει σκυρόδεμα ανά ύψος. Οι τελικές διατομές των υλικών θα προκύψουν από τη στατική μελέτη.
  • Κάλυψη με PANEL 25 χιλιοστά από όλα τα πλέγματα θα καλύπτονται από αλουμινένιες γωνίες με σιλικόνη για να εξασφαλιστεί η στεγανοποίηση του φρεατίου.
  • Χρήσης γερανού.
  • Τοποθέτησης του εμβόλου και των οδηγών εντός του χώρου.
  • Η στατική μελέτη.
  • Η σκαλωσιά: αν χρειαστεί
  • Οικοδομικές εργασίες.
  • Υδραυλικές εργασίες. 
BUY NOW