ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΞΙ ΑΤΟΜΑ

  • Κατασκευή φρεατίου εσωτερικών διαστάσεων 1,40m Χ 1,55m Χ 13m αποτελούμενο από κοιλοδοκούς, ζωνάρια και πακτωμένα σε πλάκες τύπου βύσματος που εκφράζονται στο βυθό και όπου υπάρχει σκυρόδεμα ανά ύψος. Οι τελικές διατομές των υλικών θα προκύψουν από τη στατική μελέτη.
  • Κάλυψη με PANEL 25 χιλιοστά, όπου όλες οι πλευρές θα καλυφθούν από αλουμινένιες γωνίες με σιλικόνη για να εξασφαλιστεί η στεγανοποίηση του φρεατίου.
  • Χρήση γερανού.
  • Τοποθέτηση εμβόλου και οδηγών εντός του χώρου.
  • Η στατική μελέτη.
  • Η σκαλωσιά, αν χρειαστεί
  • Οικοδομικές εργασίες.
  • Υδραυλικές εργασίες.
BUY NOW