ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Η μέχρι τώρα υποχρεωτική διαμονή Α.με.Α σε υφιστάμενο κτίριο προκειμένου να εγκριθεί η προσθήκη εξωτερικού φρέατος ανελκυστήρος, παρακάμπτεται και η προσθήκη του φρεατίου  εξυπηρετεί γενικότερα κάθε εμποδιζόμενο άτομο. Βάσει του ΝOMOΥ 4067 /12 ΦΕΚ Α’ 79 [9/4/12], ΑΡΘΡΟ 27 Παράγραφος 2 και του ΦΕΚ 2605/2013 τεύχος δεύτερο Άρθρο 2 Παράγραφος ζ.  Επιτρέπεται η  προσθήκη  εξωτερικού φρεατίου ανελκυστήρα για Α.με.Α  η εμποδιζόμενα άτομα κατά παρέκκλιση των ειδικών όρων  δόμησης της περιοχής  μετά από έκδοση της αντίστοιχης αδείας-έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας κατασκευής του φρεατίου, σε

 1.  νομίμως υφιστάμενα κτίρια

2.  που δεν διαθέτουν ανελκυστήρα

3.  και κατά το χρόνο ανέγερσης τους δεν ήταν υποχρεωτική η κατασκευή του από τις ισχύουσες τότε διατάξεις,

4. με προϋπόθεση την ενημέρωση της ταυτότητας του κτηρίου δηλαδή τη σύνταξη αρχιτεκτονικών σχεδίων, μηχανολογικής μελέτης του ανελκυστήρα, στατικής μελέτης του φρεατίου.

 NK ELEVATOR KAI ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ext1
metal elevator shaft

Μεταλλικό φρεάτιο για προσθήκη σε έργα που δεν προβλεπόταν ανελκυστήρας (Εξωτερικός ανελκυστήρας)

BUY NOW