Εξωτερικός ανελκυστήρας

Η μέχρι τώρα υποχρεωτική διαμονή Α.με.Α σε υφιστάμενο κτίριο προκειμένου να εγκριθεί  η προσθήκη ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΡΕΑΤΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΟΣ , ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΕΤΑΙ και η προσθήκη του φρεατίου  εξυπηρετεί γενικότερα κάθε εμποδιζόμενο άτομο. Βάσει του ΝΟΚ…  ΝOMOΣ 4067 /12 ΦΕΚ Α’ 79 [9/4/12].. ΑΡΘΡΟ 27 Παράγραφος 2 και του ΦΕΚ 2605/2013 τεύχος δεύτερο Άρθρο 2 Παράγραφος ζ :  Επιτρέπεται η  προσθήκη  εξωτερικού φρεατίου ανελκυστήρα για Α.με.Α  η εμποδιζόμενα άτομα κατά παρέκκλιση των ειδικών όρων  δόμησης της περιοχής  μετά από έκδοση της αντίστοιχης αδείας-  έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας κατασκευής του φρεατίου , σε…

 1.  νομίμως υφιστάμενα κτίρια

2.  που δεν διαθέτουν ανελκυστήρα

3.  και κατά το χρόνο ανέγερσης τους δεν ήταν υποχρεωτική η κατασκευή του από τις ισχύουσες τότε διατάξεις,

4. με προϋπόθεση την ενημέρωση της ταυτότητας του κτηρίου δηλαδή τη σύνταξη αρχιτεκτονικών σχεδίων  , μηχανολογικής μελέτης του ανελκυστηρα,στατικης μελέτης του φρεατίου.

 NK ELEVATOR  KAI   ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ   ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ext1
metal elevator shaft

Μεταλλικό φρεάτιο για προσθήκη σε έργα που δεν προβλεπόταν ανελκυστήρας (Εξωτερικός ανελκυστήρας)

BUY NOW