Η μέχρι τώρα υποχρεωτική διαμονή Α.με.Α σε υφιστάμενο κτίριο προκειμένου να εγκριθεί η προσθήκη εξωτερικού φρέατος ανελκυστήρος, παρακάμπτεται και η προσθήκη του φρεατίου εξυπηρετεί γενικότερα κάθε εμποδιζόμενο άτομο. Βάσει του ΝOMOΥ 4067 /12 ΦΕΚ Α’ 79 [9/4/12], ΑΡΘΡΟ 27 Παράγραφος 2 και του ΦΕΚ 2605/2013 τεύχος δεύτερο Άρθρο 2 Παράγραφος ζ. Επιτρέπεται η προσθήκη εξωτερικού φρεατίου ανελκυστήρα για Α.με.Α η εμποδιζόμενα άτομα κατά παρέκκλιση των ειδικών όρων δόμησης της περιοχής μετά από έκδοση της αντίστοιχης αδείας-έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας κατασκευής του φρεατίου, σε:

Μεταλλικό φρεάτιο για προσθήκη σε έργα που δεν προβλεπόταν Εξωτερικός ανελκυστήρας

Σύντομα κοντά σας!!!